OZNÁMENÍ net.pointers s.r.o. O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


net.pointers s.r.o. se sídlem Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha 8, Praga Studios, IČO: 27415546 (dále jen „NTP“) informuje níže o základních principech zpracování osobních údajů. Podrobnější podmínky naleznete v Prohlášení o zpracování osobních údajů uveřejněných zde.

Kontaktní adresa: info@pointers.cz

Dne 25.05.2018 nabylo účinnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). NTP přijala nezbytná opatření zajišťující splnění povinností, které pro ni z GDPR vyplývají.

Zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách, údaje z komunikace mezi NTP a subjekty údajů.

Osobní údaje zpracováváme především k následujícím účelům: plnění smluvních povinností, plnění právních povinností, plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů NTP.

NTP zpracovává osobní údaje i k jiným účelům (např. marketingovým), avšak jen na základě souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí souhlasu a osobních údajů je k těmto jiným účelům zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.

Osobní údaje zpracováváme výhradně po dobu nezbytně nutnou k dosažení příslušného účelu nebo po dobu stanovenou právními předpisy a vždy výhradně pro stanovený účel. Nikdy nedochází ke zpracování osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný.

NTP kdykoliv v průběhu zpracování umožňuje subjektům údajů uplatnit svá práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří například: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz (právo na zapomnění), právo na omezení zpracování, právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům, právo na přenositelnost nebo právo vznést námitku.

NTP využívá při své činnosti i služeb odborných specializovaných osob. Tyto osoby vystupují zpravidla v pozici zpracovatele osobních údajů, který zpracovává osobní údaj výlučně v souladu s našimi pokyny.

NTP zajišťuje ochranu osobních údajů zejména prostřednictvím nastavení interních procesů, zabezpečení IT systémů, poskytováním školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu.